slogan

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van Sportplaza Rucphen B.V.

Algemene voorwaarden Sportplaza Rucphen B.V.

 

Artikel 1: Definities

Particulier: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Werkgever: rechtspersoon en natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarbij de Overeenkomst strekt tot het ter beschikking stellen van de sportvoorzieningen van Sportplaza Rucphen aan hetzij particulieren, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van deze werkgever.

Lid: de particulier alsook de werkgever van wie de werknemer dan wel de hulppersoon gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Sportplaza Rucphen.

Overeenkomst: het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap.

Actie: Aanbieding aan de (potentiële) klant, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan de (potentiële) klant.

Clubcard: de pas waarmee het Lid toegang verkrijgt bij het fitnesscentrum.

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle Overeenkomsten van Sportplaza Rucphen met een particulier, alsmede bij die met een werkgever.

 

Artikel 2: Aanmelding en Sportplaza Rucphen leden

a. Aanmelding als Sportplaza Rucphen Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen. Na ontvangst door Sportplaza Rucphen van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.

b. Tijdens het eerste bezoek aan de Sportplaza Rucphen vestiging ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Sportplaza Rucphen Clubcard. Uitsluitend op vertoon van een geldige Sportplaza Rucphen Clubcard krijgt een Lid toegang tot de vestiging van Sportplaza Rucphen.

c. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na afgifte van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Sportplaza Rucphen de Clubcard aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Sportplaza Rucphen.

d. De Sportplaza Rucphen Clubcardhouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Clubcard. Gebruik van de Sportplaza Rucphen Clubcard is persoonsgebonden. De Sportplaza Rucphen Clubcard is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Sportplaza Rucphen.

e. De Sportplaza Rucphen Clubcard blijft te allen tijde eigendom van Sportplaza Rucphen. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportplaza Rucphen Clubcard, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende Sportplaza Rucphen Clubcard kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.

f. Sportplaza Rucphen is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

g. Een Sportplaza Rucphen Clubcardhouder die opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij Sportplaza Rucphen is geen/niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

h. Sportplaza Rucphen zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de Clubcard binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

i. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van Sportplaza, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Sportplaza Rucphen kan op elk gewenst moment ingaan. Een Overeenkomst tussen Sportplaza Rucphen en een particulier wordt bij betaling per SEPA automatische periodieke incasso stilzwijgend verlengd voor telkenmale één maand.

b. De overeengekomen inschrijfkosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Ten tijde van een actie kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur.

d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, dient u het bedrag contant aan de balie te voldoen of over te maken naar Sportplaza Rucphen  o.v.v. uw Clubcardnummer. Indien het Lid in gebreke is gebleven volgt er een betalingsherinnering met administratiekosten van €7,50. Blijft het Lid in gebreke wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de Sportplaza Rucphen Clubcardhouder.

e. Sportplaza Rucphen respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die het Lid ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Sportplaza Rucphen behoudt zich het recht voor om op de door het Lid verstrekte gegevens een kredietrisicotoets uit te voeren bij derden en op basis van verkregen informatie alternatieve betaalopties aan te bieden. Indien het Lid na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen de gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van derden. Dit kan consequenties hebben voor de creditscore en mogelijk tot afwijzingen leiden bij toekomstige aankopen en het aangaan van Overeenkomsten.

f. De Sportplaza Rucphen Clubcard wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de toegang tot Sportplaza Rucphen worden geweigerd. Sportplaza Rucphen is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. Indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

h. Sportplaza Rucphen behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Sportplaza Rucphen Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het Sportplaza Rucphen Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding.

 

Artikel 4: Openingstijden

a. Sportplaza Rucphen behoudt zich het recht voor om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

b. Tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties is Sportplaza Rucphen gerechtigd geheel of gedeeltelijk gesloten te zijn.

c. Sportplaza Rucphen is gerechtigd om te sluiten voor reparatie en onderhoudswerk. Het Lid heeft geen recht op restitutie van contributie.

Artikel 5: Groepslessen

a. Reservering van lessen bij Sportplaza Rucphen kan slechts geschieden via de website www.fitnesslessen.com

b. Sportplaza Rucphen behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Het Lid heeft geen recht op restitutie van contributie.

c. Het Lid kan zich voor een les afmelden via www.fitnesslessen.com. Afmelding dient ten minste 1 uur voor aanvang van de les te geschieden. Als driemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het Lid gedurende één maand geen lessen meer reserveren. De registratie van een te late afmelding of het ontbreken daarvan, vervalt na drie maanden. Dit betekent dat een Lid dat zich bijvoorbeeld niet afmeldt in januari, geen gevolgen ondervindt van twee te late afmeldingen in mei. Een volgende te late afmelding, bijvoorbeeld in juni, heeft echter tot gevolg dat het Lid een maand geen lessen kan reserveren.

d. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Sportplaza Rucphen behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of groepslessen met een aangepast programma aan te bieden.

 

Artikel 6: Beëindigen of ontbinding Overeenkomst

a. Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij de balie van Sportplaza Rucphen. Een Lid kan het lidmaatschap, bij betaling per automatische incasso, beëindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, onverminderd het bepaalde in artikel 3. Indien er is gekozen voor een contante betaling stopt het lidmaatschap automatisch na de gekozen lidmaatschapsvorm.

b. Indien de Overeenkomst is afgesloten voor een periode (art. 3.b) en deze wordt door het Lid conform sub a van dit artikel opgezegd vóór afloop van de afgesproken contractperiode, dan is Sportplaza Rucphen gerechtigd om de resterende maanden in rekening te brengen. Bijvoorbeeld indien een lidmaatschap van 14 maanden wordt overeengekomen met de eerste twee maanden gratis en het Lid zegt na 12 maanden het abonnement op, dan heeft Sportplaza Rucphen het recht om een bedrag gelijk aan de abonnementskosten voor twee maanden bij het Lid in rekening te brengen.

c. Sportplaza Rucphen behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

d. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van Sportplaza Rucphen - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Sportplaza Rucphen, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap op medische gronden of als gevolg van verhuizing, is Sportplaza Rucphen bevoegd administratiekosten in rekening te brengen. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de Overeenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of groepslessen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Sportplaza Rucphen, is geheel voor eigen risico van het Lid.

b. Sportplaza Rucphen, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Sportplaza Rucphen, de vestigingsmanager, overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden op het grondgebied van Sportplaza Rucphen.

d. Het gebruik van lockers bij Sportplaza Rucphen is geheel voor eigen risico van het Lid. Sportplaza Rucphen, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 

 

Artikel 8: Huisregels

a. Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Sportplaza Rucphen en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen.

b. De huisregels van Sportplaza Rucphen zijn bij de balie van de Sportplaza Rucphen op te vragen en op de website te vinden. Sportplaza Rucphen is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking direct voor iedereen.

c. Sportplaza Rucphen kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

Artikel 9: Informatieverplichting

a. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Sportplaza Rucphen te worden doorgegeven.
b. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Sportplaza Rucphen kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

 

Artikel 10: Slotbepalingen

a. Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten door of met Sportplaza Rucphen aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Sportplaza Rucphen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 3 a wordt verlengd. Voor Overeenkomsten tussen Sportplaza Rucphen en een particulier of een bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Sportplaza Rucphen gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

c. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.